Pressmeddelande 5.6.2015

Två offentliga anmärkningar från Finansinspektionen till BlackRock-bolagen för försenade flaggningsanmälningar

Finansinspektionen har tilldelat BlackRock, Inc. och BlackRock Investment Management (UK) Limited offentliga anmärkningar.

Bolagen har i egenskap av juridiska personer jämställbara med aktieägare försummat flaggningsskyldigheten enligt värdepappersmarknadslagen. De underlät att utan obefogat dröjsmål meddela om att flaggningsgränsen på fem procent hade underskridits.

Flaggningsanmälan lämnades till Finansinspektionen ett år och fyra månader för sent. Syftet med flaggningsbestämmelserna är att bidra till genomlysning av ägar- och rösträttsstrukturen i företag som emitterar värdepapper som är föremål för offentlig handel och till genomlysning av förändringar i strukturen. Informationsgivningen enligt flaggningsskyldigheten kan påverka värdet på det aktuella bolagets värdepapper.

Den administrativa påföljden har förelagts i enlighet med de bestämmelser som var i kraft vid tidpunkten för försummelsen och offentliga anmärkningar har följaktligen tilldelats. Enligt gällande lag utgör ordningsavgift och påföljdsavgift de tillbudsstående administrativa sanktionerna för sådana försummelser av flaggningsskyldighet som inträffat efter den 1 januari 2013. 

Besluten om offentlig anmärkning har inte vunnit laga kraft. Bolagen har rätt att överklaga besluten till marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att ha tagit del av dem.

Närmare upplysningar lämnas av

enhetschefen, ledande rådgivare Sonja Lohse, telefon 010 831 53 11.

Bilagor

Finansinspektionens beslut (på finska)

Se också