Pressmeddelande 14.9.2021

Finansinspektionen har påfört POP Bankcentral anl en påföljdsavgift och tilldelat sammanslutningen en offentlig varning

Finansinspektionen har påfört POP Bankcentral anl en påföljdsavgift för försummelser i sammanslutningens operativa riskhantering. Vidare tilldelade Finansinspektionen POP Bankcentral anl en offentlig varning för försummelser i sammanslutningens styrnings- och övervakningsskyldighet.

Finansinspektionen har påfört POP Bankcentral anl en påföljdsavgift på 680 000 euro för brister i systemen och metoderna för riskhantering och svagheter i sammanslutningens operativa riskhantering. POP Bankcentral anl har inte haft effektiva, tillförlitliga och dokumenterade förvaltnings- och styrningssystem för identifiering, hantering, begränsning, övervakning och rapportering av risker som sammanslutningens verksamhet exponeras för. De försummelser som ledde till påförande av påföljdsavgiften gäller flera skyldigheter enligt bestämmelserna om riskhantering.

POP Bankcentral anl har tilldelats en offentlig varning för försummelse av skyldigheten att styra sammanslutningens verksamhet och underlåtelse att ge tillräckliga anvisningar till de medlemsandelsbanker som ingår i sammanslutningen om hanteringen av operativa risker. Försummelserna som ledde till den offentliga varningen gäller också brister i sammanslutningens förvaltning och interna kontroll och i övervakningen av medlemsandelsbankerna i sammanslutningen.

Finansinspektionen upptäckte försummelserna i samband med en inspektion i april 2019 där syftet var att utreda om den operativa riskhanteringen i sammanslutningen av POP Banker har organiserats på ett tillförlitligt sätt. Under inspektionen granskades datasystemen, processerna, dokumentationen, ansvarsfördelningen och rapporteringen i anslutning till hanteringen av operativa risker.

Påföljdsavgiften betalas till staten.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. POP Bankcentral anl har rätt att överklaga beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Bilaga

Finansinspektionens beslut: POP Bankcentral anl (pdf, på finska)

Se också

Administrativa påföljder
Finansinspektionens beslut