Pressmeddelande 23.11.2022

Eisler Capital (UK) Ltd påförs ordningsavgift för dröjsmål med att lämna in blankningsanmälningar som ska offentliggöras

Finansinspektionen har påfört Eisler Capital (UK) Ltd en ordningsavgift på 30 000 euro. Bolaget har underlåtit att inom den utsatta tidsfristen anmäla förändringar i korta nettopositioner till Finansinspektionen vid två tillfällen, där positionen har stigit över eller sjunkit under tröskelvärdet för offentliggörande.

Skyldigheten att anmäla korta nettopositioner baserar sig på EU:s blankningsförordning, till vars mål hör att öka transparens på marknaden och främja tillsynsmyndigheternas och marknadsdeltagarnas tillgång till information. Därför om en kort nettoposition i det emitterade aktiekapitalet för ett bolag som är upptaget till handel på en reglerad marknad har uppnått, stigit över eller sjunkit under tröskelvärdet eller gränsen för anmälan, ska positionen anmälas till Finansinspektionen senast klockan 15.30 handelsdagen efter transaktionsdagen. På grund av ovan nämnda förordning offentliggör Finansinspektionen dessutom på sin webbplats information om korta nettopositioner som har uppnått, stigit över eller sjunkit under tröskelvärdet för offentliggörande.

Eisler Capital (UK) Ltd:s korta nettoposition har den 5 oktober 2021 stigit över och den 2 november 2021 sjunkit under gränsen för anmälan och tröskelvärdet för offentliggörande 0,5 % enligt blankningsförordningen. Bolaget lämnade blankningsanmälningar till Finansinspektionen först den 23 november 2021, dvs. ca 1,5 månader och tre veckor för sent.

För försummelserna har bolaget påförts en ordningsavgift. Beloppet på ordningsavgiften baseras på en samlad bedömning. I den samlade bedömningen av ordningsavgiftens belopp har särskilt positionens storlek, överträdelsen av tröskelvärdet för offentliggörande och den tid under vilken marknadsdeltagarna inte hade kännedom om positionen beaktats. Ordningsavgiften betalas till staten.

Beslutet om den påförda ordningsavgiften har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Information om beslutets laga kraft finns på Finansinspektionens webbplats.

Ytterligare upplysningar lämnas av

enhetschef Janne Häyrynen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9− 16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Se också