Pressmeddelande 1.6.2015

Finansinspektionen har beslutat påföra Cevian Capital II Master Fund L.P. ordningsavgift för försenad flaggningsanmälan

Finansinspektionen har beslutat påföra Cevian Capital II Master Fund L.P. en ordningsavgift på 7 000 euro för försummelse av bestämmelserna om flaggningsskyldighet i värdepappersmarknadslagen (746/2012). Cevian Capital II Master Fund L.P. har inte hållit tidsfristen för anmälan om betydande ägar- och röstandelar enligt 9 kap. 9 § 1 mom. i värdepappersmarknadslagen, eftersom dess  flaggningsanmälan var försenad med 19 handelsdagar.

Syftet med bestämmelserna om flaggningsskyldighet är att bidra till genomlysning av ägar- och rösträttsstrukturen i emittenter vars aktie är föremål för handel på reglerad marknad och förändringar i den. Den information som offentliggörs på grundval av flaggningsskyldigheten kan även påverka värdet på det aktuella bolagets värdepapper.

Enligt 38 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) baseras beloppet av ordningsavgiften på en samlad bedömning. Beloppet ska bestämmas med beaktande av förfarandets art, omfattning och varaktighet. För juridiska personer är ordningsavgiften minst 5 000 euro och högst 100 000 euro. Ordningsavgiften ska betalas till staten.

Beslutet om den påförda ordningsavgiften har inte vunnit laga kraft. Cevian Capital II Master Fund L.P. har rätt att överklaga beslutet hos marknadsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet.

Närmare upplysningar lämnas av

Sonja Lohse, enhetschef, ledande rådgivare, telefon 010 831 5311.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (8 sidor, på finska)

Se också