Pressmeddelande 20.11.2020

Aktia Pankki Abp påförs en ordningsavgift för felaktig FINREP-rapportering

Finansinspektionen har påfört Aktia Bank Abp en ordningsavgift på 40 000 euro på grund av att bolaget under tiden 1.10.2017 - 31.3.2019 har lämnat felaktiga rapporter om exponeringar med anstånd (FINREP F19-rapporter) enligt EU:s kapitalkravsförordning och kommissionens förordning som utfärdats med stöd av den. Felaktigheter har dessutom förekommit i FINREP-rapporterna F20.4 Geografisk uppdelning av tillgångar efter motpartens hemvist och F20.5 Geografisk uppdelning av poster utanför balansräkningen som omfattas av kreditrisk efter motpartens hemvist.

Enligt lagen om Finansinspektionen baseras beloppet av ordningsavgiften på en samlad bedömning. Beloppet har bestämts med beaktande av förfarandets art, omfattning och varaktighet. Ordningsavgiften ska betalas till staten.

Beslutet om påförande av ordningsavgiften har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Information om huruvida beslutet vunnit laga kraft finns i Finansinspektionens webbtjänst.

Närmare upplysningar lämnas av

Sonja Lohse, ledande rådgivare

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9-16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf)

Se också

Administrativa påföljder

Finansinspektionens beslut