Pressmeddelande 14.6.2016

Offentlig varning från Finansinspektionen till Helsingforsnejdens Andelsbank för vilseledande marknadsföring

Finansinspektionen har meddelat Helsingforsnejdens Andelsbank en offentlig varning enligt 39 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) för att bolaget förfarit i strid med 15 kap. 2 § 2 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014) och 2 kap. 1 § i konsumentskyddslagen (38/1978). Helsingforsnejdens Andelsbank (tidigare Helsingfors OP Bank Ab och Helsingfors OP Bank Abp) har marknadsfört ”Ägarkundsinsättningar” i strid med de ovan nämnda bestämmelserna.

​På hösten 2015 har banken marknadsfört ”Ägarkundsinsättningar” med en ränta på 3,25 procent. I sin marknadsföring har banken inte tillräckligt balanserat redogjort för att villkoret för betalning av en högre ränta på insättningen var att tillgångarna placerades i mer riskfyllda avkastningsandelar efter att insättningen löpt ut. Finansinspektionen anser att bankens marknadsföring till denna del har varit vilseledande och i strid med god sed. Även påståendet om att tillgångarna är "i gott förvar" som ingick i huvudbudskapet i tidningsannonserna måste som helhet betraktas som vilseledande.

Finansinspektionens beslut gäller marknadsföringen av insättningar. I beslutet tas inte ställning till på vilket sätt banken i övrigt förfarit när den erbjudit avkastningsandelar.
 
Finansinspektionens beslut har ännu inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet av den 7 juni 2016 hos marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande rådgivare Sonja Lohse, tfn 010 831 5311

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Se också