Pressmeddelande 16.6.2020

Finansinspektionen har påfört Evli-Fondbolag Ab en påföljdsavgift för försenad flaggningsanmälan

Finansinspektionen har påfört Evli-Fondbolag Ab en påföljdsavgift på 45 000 euro på grund av bolagets underlåtelse att hålla tidsfristen för anmälan om betydande ägar- och röstandelar enligt värdepappersmarknadslagen. En flaggningsanmälan ska göras utan obefogat dröjsmål, och i detta fall var flaggningsanmälan försenad med 20 handelsdagar.

Syftet med flaggningsbestämmelserna är att bidra till genomlysning av ägar- och rösträttsstrukturen i emittentföretaget och förändringarna i den. Den information som offentliggörs på grundval av flaggningsskyldigheten kan också påverka värdet av det aktuella bolagets värdepapper.

Enligt lagen om Finansinspektionen baseras beloppet av påföljdsavgiften på en samlad bedömning. Beloppet har bestämts med beaktande av bland annat förfarandets art och varaktighet. Påföljdsavgiften betalas till staten.

Beslutet om den påförda påföljdsavgiften har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet.

Närmare upplysningar lämnas av

enhetschef, ledande rådgivare Sonja Lohse.

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilagor

Finansinspektionens beslut (på finska)

Se också

Administrativa påföljder
Tillsynsåtgärder