Webbnyheter 13.3.2014 – 5/2014

Finansinspektionen har ålagt två personer att betala ordningsavgift för försummelser av insideranmälningar

Finansinspektionen har påfört två ordningsavgifter för försummelser av 5 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen (495/1989). Personerna har underlåtit att till de offentliga insiderregistren (Outokumpu Oyj, Pöyry Oyj, Norvestia Abp och eQ Abp) anmäla de företag där personerna har bestämmande inflytande. Ordningsavgifterna uppgår till 3 000 euro och 500 euro.

Finansinspektionen har rätt att förelägga följande administrativa påföljder: ordningsavgift, offentlig varning och påföljdsavgift. Ordningsavgiften är den lindrigaste av de administrativa påföljderna. Enligt den lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 2013 är ordningsavgiften för fysiska personer 500–10 000 euro. Ordningsavgiften varierade enligt den tidigare lagstiftningen mellan 50 euro och 1 000 euro. I fråga om de försummelser för vilka sanktioner ålagts, har ordningsavgiften på 3 000 euro påförts enligt den gällande lagstiftningen och ordningsavgiften på 500 euro enligt den lag som gällde före 2013.

Ordningsavgifterna ska betalas till staten.

Besluten om ordningsavgift har ännu inte vunnit laga kraft. Personerna har rätt att besvära sig hos marknadsdomstolen över beslutet givet den 6 mars 2014 inom 30 dagar från det att personen delgetts beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Sonja Lohse, ledande rådgivare, Ledningssekretariatet, telefon 010 831 5311

Se också