Pressmeddelande 23.1.2019

Finansinspektionen har påfört tre bolag en påföljdsavgift för försenade flaggningsanmälningar

Finansinspektionen har beslutat påföra Dorval Asset Management S.A., Kabouter Management LLC och Kabouter International Opportunities Fund II, LLC en påföljdsavgift, eftersom bolagen inte har hållit tidsfristen för anmälan om betydande ägar- och röstandelar enligt 9 kap. 9 § 1 mom. i värdpappersmarknadslagen. Flaggningsanmälningarna ska lämnas utan obefogat dröjsmål och i dessa fall varierade förseningarna från 22 handelsdagar till tio månader.

 Påföljdsavgifternas belopp:  
 Dorval Asset Management S.A.          40 000 €
 Kabouter Management LLC 120 000 €
 Kabouter International Opportunities Fund II, LLC   60 000 €

Syftet med flaggningsbestämmelserna är att bidra till genomlysning av ägar- och rösträttsstrukturen i emittentföretaget och förändringar i den. 

Enligt 41 § 2 mom. i lagen om Finansinspektionen ska påföljdsavgiftens belopp baseras på en samlad bedömning. Vid bedömningen av påföljdsavgiftens storlek har tagits hänsyn till bland annat förfarandets art och varaktighet. Påföljdsavgiften betalas till staten.

Besluten om påförda påföljdsavgifter har inte vunnit laga kraft. Bolagen har rätt att överklaga besluten hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av dem.

Närmare upplysningar lämnas av

enhetschef, ledande rådgivare Sonja Lohse

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilagor

Finansinspektionens beslut (på finska)

Se också