Offentlig delgivning 22.1.2014 – 1/2014

Finansinspektionen upphäver beslutet genom vilket den tillsatte ett ombud att övervaka Navi Group Oy:s verksamhet

Finansinspektionen fattade den 9 april 2013 beslut om att begränsa Navi Group Oy:s kapitalförvaltningsverksamhet och förbjöd bolaget att återbetala medel till dess kapitalförvaltningskunder. Finansinspektionen tillsatte genom ett beslut samma dag advokat Jukka Laitasalo till ombud som övervakar Navi Group Oy:s verksamhet tills vidare.

Finansinspektionen tillät genom sitt beslut den 29 maj 2013 att de av bolaget förvaltade kundmedlen kan betalas tillbaka till Navi Group Oy:s kunder i enlighet med den plan som bolaget presenterat. Bolaget meddelade Finansinspektionen den 12 september 2013 att medlen har betalats tillbaka. Bolaget har även meddelat Finansinspektionen att det inte längre idkar kapitalförvaltningsverksamhet. Navi Group Oy har vidare vidtagit korrigeringsåtgärder i syfte att stärka bolagets intern styrning och kontroll.

Finansinspektionen anser att förutsättningarna för att tillsätta ett ombud att övervaka Navi Group Oy:s verksamhet sålunda inte längre föreligger.

Upplysningar

  • Sonja Lohse, chef för ledningssekretariatet, telefon 010 831 5311 (upphävande av Finansinspektionens beslut)
  • Esa Pitkänen, byråchef, telefon 010 831 5248 (tillsyn av värdepappersföretag)