Pressmeddelande 17.6.2019

Finansinspektionen har dömt ut tilläggsbeloppen till vitet som förelagts Danko Koncar

Finansinspektionen har den 14 juni 2019 dömt ut Danko Koncar att betala de tilläggsbelopp som influtit på det löpande vitet, sammanlagt 110 000 000 euro. Vitets tilläggsbelopp har dömts ut, eftersom Koncar inte har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande på aktierna i Afarak Group Oyj och inte framlagt en giltig anledning till varför förpliktelsen inte har uppfyllts. Vitets grundbelopp på 40 000 000 euro har dömts ut den 9 juli 2018.

Finansinspektionen förpliktade den 21 februari 2018 Koncar att göra ett offentligt uppköpserbjudande på aktierna i Afarak och i syfte att effektivera förpliktelserna i beslutet förenades det med ett löpande vite. Koncars tidsfrist för att offentliggöra ett offentligt uppköpserbjudande löpte ut en månad efter delfåendet av beslutet, dvs. den 16 juni 2018. Det första tilläggsbeloppet inflöt den 16 juli 2018, vilket innebär att det från den tidpunkt när vitets tilläggsbelopp utdömdes fram till den 14 juni 2019 har influtit 11 stycken tilläggsbelopp. De förpliktelser och löpande viten som förelagts Koncar förblir i kraft även efter att vitets tilläggsbelopp utdömdes.

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade den 1 mars 2019 Koncars besvär som gällde Finansinspektionens beslut om föreläggande och utdömande av vite år 2018. Förvaltningsdomstolens beslut har inte vunnit laga kraft, eftersom Koncar har ansökt om besvärstillstånd från högsta förvaltningsdomstolen.

Med tanke på det allmänna bästa, det brådskande behovet av att huvudförpliktelsen uppfylls och Koncars allvarliga försummelse inverkade på Finansinspektionens beslut att utdöma tilläggsbelopp till vitet innan beslutet om föreläggandet av vite har vunnit laga kraft. Koncars försummelse att följa bestämmelserna om skyldigheten att lämna ett uppköpserbjudande har bidragit till att försvaga förtroendet för värdepappersmarknaden.

Det nu gjorda beslutet om utdömande av tilläggsbelopp till vitet har inte heller vunnit laga kraft. Koncar har rätt att överklaga beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Information om huruvida beslutet vunnit laga kraft finns i Finansinspektionens webbtjänst.

Närmare information

Sari Helminen, byråchef. Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska och engelska)