Pressmeddelande 29.5.2015

Finansinspektionen har beslutat påföra Finnvera Abp ordningsavgift för försenad flaggningsanmälan

Finansinspektionen har beslutat påföra Finnvera Abp en ordningsavgift på 12 000 euro för försummelse av bestämmelserna om flaggningsskyldighet i värdepappersmarknadslagen (746/2012). Bolaget har inte hållit tidsfristen för anmälan om betydande ägar- och röstandelar enligt 9 kap. 9 § 1 mom. i värdepappersmarknadslagen. Finnvera Abp:s flaggningsanmälan var försenad med 11 handelsdagar.

Syftet med bestämmelserna om flaggningsskyldighet är att bidra till genomlysning av ägar- och rösträttsstrukturen i emittenter vars aktier är föremål för handel på reglerad marknad och förändringar i den. Den information som offentliggörs på grundval av flaggningsskyldigheten kan även påverka värdet på det aktuella bolagets värdepapper.

Enligt 38 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) baseras beloppet av ordningsavgiften på en samlad bedömning. Beloppet ska bestämmas med beaktande av förfarandets art, omfattning och varaktighet. För juridiska personer är ordningsavgiften minst 5 000 euro och högst 100 000 euro. Ordningsavgiften ska betalas till staten.

Beslutet om den påförda ordningsavgiften har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet hos marknadsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet.

Närmare upplysningar lämnas av

Sonja Lohse, enhetschef, ledande rådgivare, telefon 010 831 5311.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (8 sidor, på finska)

Se också