Pressmeddelande 11.7.2018

Offentlig varning från Finansinspektionen till Byggbranschens arbetslöshetskassa för försummelse av intern kontroll och riskhantering

Vid Finansinspektionens inspektion våren 2017 framgick att Byggbranschens arbetslöshetskassa inte hade iakttagit de lagstadgade tidsfristerna för inlämning av besvärsskrifter till besvärsinstanser. I vissa besvärsärenden hade tidsfristerna överskridits betydligt. Arbetslöshetskassans styrelse hade inte övervakat processerna för hantering av besvär på ett tillfredsställande sätt. De olika faserna i processerna omfattade inte tillräckligt många kontroller för att säkerställa att ärendena behandlades korrekt och i rätt tid och nivån på dessa kontroller hade inte granskats regelbundet. De inträffade försummelserna visar att arbetslöshetskassan har försummat särskilt bestämmelserna om intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem. 

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Arbetslöshetskassan har rätt att överklaga beslutet av den 9 juli 2018 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från att ha tagit del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

enhetschef, ledande rådgivare Sonja Lohse.

Intervjuförfrågningar koordineras av Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)