Pressmeddelande 17.9.2018

Plc Uutechnic Group Oyj påförs 50 000 euro i påföljdsavgift för försummelse av informationsskyldigheten

Finansinspektionen påför Plc Uutechnic Group Oyj en påföljdsavgift på 50 000 euro på grund av bolagets försummelse av informationsskyldigheten för emittenter hösten 2015.Plc Uutechnic Group Oyj har försummat den fortlöpande informationsskyldigheten enligt 6 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen genom att inte utan obefogat dröjsmål offentliggöra sådana omständigheter rörande bolaget och dess verksamhet som kan väsentligt påverka värdet av bolagets aktie. Bolaget har försummat att utan obefogat dröjsmål lämna en vinstvarning när det senast den 14 augusti 2015 framstått som sannolikt att framtidsbedömningarna för räkenskapsperioden 2015 inte kommer att förverkligas. Bolaget sänkte sin resultatprognos i delårsrapporten som publicerades den 28 augusti 2015. När försummelsen inträffade var bolagets firma Vaahto Group Plc Oyj.

Påföljdsavgiften bestäms på basis av en samlad bedömning som tar hänsyn till bland annat förfarandets art och varaktighet. Påföljdsavgiften betalas till staten.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet av den 11 september 2018 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

enhetschef, ledande rådgivare Sonja Lohse

Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Se också