Pressmeddelande 9.5.2022

Nada express osk påförs en påföljdsavgift på 25 000 euro och tilldelas en offentlig varning för försummelse av bestämmelserna om förhindrande av penningtvätt

Försummelserna gäller flera skyldigheter enligt regelverket om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Det har handlat om brister i den rapporteringsskyldigas riskbedömning, bedömningen av riskerna i anknytning till kundförhållandet (riskbaserad bedömning), kundkontroll och bevarande av kundkontrolluppgifter och skärpta åtgärder för kundkontroll samt i den fortlöpande uppföljningen och utrednings- och rapporteringsskyldigheten.

Finansinspektionen har påfört Nada express osk en påföljdsavgift på 25 000 euro och tilldelat bolaget en offentlig varning, eftersom bolaget inte på ett tillfredsställande sätt har uppfyllt sina skyldigheter att sörja för kundkontroll, bevarande av kundkontrolluppgifter och skärpta åtgärder för kundkontroll i enlighet med kraven i lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism. Nada express har inte gjort en tillräcklig riskbedömning eller en tillräcklig bedömning av riskerna för penningtvätt och finansiering av terrorism i anknytning till kundförhållandena (riskbaserad bedömning). Bolaget har inte heller sörjt för en tillräcklig fortlöpande uppföljning av sina kundförhållanden eller på ett tillräckligt sätt utrett alla kunders avvikande transaktioner (utredningsskyldighet).

 

 

Som den allvarligaste försummelsen som Nada express osk har gjort sig skyldigt till betraktar Finansinspektionen underlåtelsen att i egenskap av tillhandahållare av penningförmedlingstjänster till Centralkriminalpolisens central för utredning av penningtvätt rapportera tvivelaktiga transaktioner i fråga om antingen enskilda eller flera sammanhängande betalningar eller prestationer vilkas värde utgör minst 1 000 euro. Rapporteringen är obligatorisk för varje överträdelse av detta gränsbelopp. Tillhandahållare av penningförmedlingstjänster omfattas av rapporteringsskyldigheten och deras verksamhet betraktas i princip vara förenad med en hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism.

I den samlade bedömning som tagits till grund för fastställande av påföljdsavgiftens belopp har hänsyn tagits till bland annat arten, omfattningen och varaktigheten av försummelsen av de viktigaste skyldigheterna i fråga om förhindrande av penningtvätt.

Finansinspektionen har dessutom tilldelat Nada express osk en offentlig varning för underlåtelse att iaktta skyldigheterna om kundkontroll enligt lagen om betalningsinstitut.

Försummelserna framgick under Finansinspektionens inspektion 2019-2021, som syftade till att undersöka hur Nada express osk uppfyller sina skyldigheter enligt lagen om förhindrande av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Påföljdsavgiften betalas till staten.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Nada express osk har rätt att överklaga beslutet av den 6 maj 2022 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

chefen för juridiska enheten Tero Kurenmaa. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Se också

• Administrativa påföljder
• Finansinspektionens beslut
• Information om kundkännedom och kundidentifiering