Offentlig delgivning 17.2.2016 – 1/2016

Finansinspektionen har med stöd av värdepappersmarknadslagen påfört Jurase Park Oy ett förbud att fortsätta marknadsföringen av aktieemissionen och en skyldighet att rätta det lagstridiga förfarandet

Genom sitt beslut av den 15 februari 2016 har Finansinspektionen med stöd av värdepappersmarknadslagen förbjudit Jurase Park Oy att fortsätta och upprepa ett förfarande som strider mot värdepappersmarknadslagen vid marknadsföring och erbjudande av värdepapper. Finansinspektionen har vidare krävt att Jurase Park Oy rättar sitt förfarande genom att ge eventuella tecknare möjlighet att återkalla sin teckning och genom att betala tillbaka eventuellt teckningspris till investerarna.

Finansinspektionen har förenat både förbudet och rättelseskyldigheten med ett vite på 100 000 euro. 

Beslutet träder i kraft omedelbart efter att det delgivits Jurase Park Oy. Beslutet har ännu inte delgivits bolaget officiellt enligt förvaltningslagen.

Bolaget har marknadsfört värdepapper till investerare med en garanterad avkastning på 7 % och berättat att bankgaranti ställts som säkerhet för den garanterade avkastningen. Finansinspektionen anser att Jurase Park Oy i strid med 1 kap. 3 § i värdepappersmarknadslagen har lämnat vilseledande uppgifter om den garanterade avkastningen och osanna uppgifter om att bankgaranti ställts som säkerhet för den garanterade avkastningen.

I marknadsföringen av aktieemissionen har bolaget inte gett någon som helst beskrivning av riskerna avseende Jurase Park Oy:s affärsverksamhet eller värdepapperen. Dessutom har bolaget lämnat mycket begränsade uppgifter om villkoren för erbjudandet och de rättigheter som är förenade med värdepapperen. Enligt Finansinspektionens bedömning är ovan nämnda uppgifter sådana uppgifter som väsentligt kan inverka på värdepapperens värde och som bolaget med stöd av 1 kap. 4 § i värdepappersmarknadslagen borde ha tillhandahållit investerarna för att de ska kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.

Bolagets lagstridiga förfarande har orsakat investerarna uppenbar skada, då investerarna har fått osanna och vilseledande uppgifter och inte tillhandahållits tillräckliga uppgifter för att kunna fatta välgrundade investeringsbeslut.

Jurase Park Oy har rätt att överklaga beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha fått del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

  • byråchef Sari Helminen, telefon 010 831 52 64

Bilaga