Pressmeddelande 1.6.2022

Ombudsövervakningen av Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos verksamhet upphör

Finansinspektionen beslutade i december 2020 att tillsätta ett ombud för att övervaka Elos verksamhet tills vidare. Finansinspektionen anser nu att Elo har genomfört omfattande och betydande åtgärder för att utveckla sitt förvaltnings- och styrningssystem, och övervakningen upphör den 30 juni 2022.

Finansinspektionen beslutade den 31 maj 2022 att Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos verksamhet inte längre ska övervakas av ett ombud från och med den 30 juni 2022. Övervakningen har grundat sig på Finansinspektionens beslut av den 11 december 2020 om tillsättning av ett ombud. Då tillsattes advokat Pekka Jaatinen för att övervaka Ömsesidiga Försäkringsbolagets Elos verksamhet från och med den 14 december 2020 tills vidare. Enligt 29 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) kan Finansinspektionen tillsätta ett ombud för att övervaka ett auktoriserat tillsynsobjekts verksamhet bland annat om det vid skötseln av dess verksamhet har förekommit oskicklighet eller oförsiktighet.

Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo har genomfört omfattande och betydande åtgärder för att utveckla sitt förvaltnings- och styrningssystem. Finansinspektionen anser nu att skötseln av bolagets ärenden har utvecklats så att ombudet kan sluta övervaka verksamheten.

Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från att ha tagit del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Kaisa Forsström, Försäkringstillsynen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommuni-kationens mediejour, telefon (09) 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Se också

Finansinspektionens beslut 31.5.2022 (pdf, på finska)

Finansinspektionens pressmeddelande 11.12.2020: Finansinspektionen har tillsatt ett ombud för att övervaka Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elos verksamhet