Pressmeddelande 7.3.2014

Finansinspektionen har tilldelat Nordea Bank Finland Abp en offentlig varning för brott mot betaltjänstlagen

Finansinspektionen har tilldelat Nordea Bank Finland Abp en offentlig varning. Under tiden 12.1.2011–31.7.2013 har banken brutit mot bestämmelserna i betaltjänstlagen om genomförandetider för betalningstransaktioner.
 
Under den aktuella tidsperioden har Nordea Bank Finland Abp brutit mot bestämmelserna i betaltjänstlagen, när det gäller inkommande och utgående betalningar. Störningarna i bankens betalningsrörelse och de därav föranledda brotten mot bestämmelserna i betaltjänstlagen har varit upprepade och banken har inte under den aktuella tidsperioden åtgärdat de brister som ligger bakom störningarna i betalsystemen, trots att störningarna har varit allvarliga. I flera fall har dröjsmålen berört tiotusentals betalningar.
 
Banken har sedermera delvis åtgärdat bristerna. Sedan juli 2013 har det inte förekommit några dröjsmål som strider mot betaltjänstlagen, och antalet störningar i betalsystemen har minskat tack vare bankens korrigerande åtgärder.

I fråga om de övriga bankerna har Finansinspektionen upptäckt endast enstaka dröjsmål med betalning under den aktuella tidsperioden. Dessa banker har vidtagit korrigerande åtgärder och brotten mot bestämmelserna i betaltjänstlagen har inte varit upprepade.

Finansinspektionens beslut har ännu inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet av den 6 mars 2014 hos marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att ha fått del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

Marja Nykänen, avdelningschef, telefon 010 831 5247.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (17 sidor)

Se också