Helsingfors förvaltningsdomstol meddelade den 26 januari 2021 sitt beslut om Afarak Group Oyj:s besvär över den påföljdsavgift på 1 450 000 euro som Finansinspektionen hade påfört bolaget i september 2019. Påföljdsavgiften påfördes på grund av att Afarak Group Oyj i december 2017 hade försummat sina skyldigheter enligt EU:s marknadsmissbruksförordning att offentliggöra insiderinformation och upprätta en insiderförteckning och mellan januari 2018 och april 2019 hade gjort sig skyldig till försummelse av vissa andra skyldigheter enligt marknadsmissbruksförordningen och värdepappersmarknadslagen.

Afarak Group Oyj hade i sina besvär yrkat att Helsingfors förvaltningsdomstol upphäver Finansinspektionens beslut och i andra hand sänker påföljdsavgiftens totala belopp.

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade Afarak Group Oyj:s besvär till alla delar. 

Beslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Beslutet kan överklagas till högsta förvaltningsdomstolen, om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Ansökan om besvärstillstånd ska lämnas in inom 30 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut.

Närmare upplysningar lämnas av

ledande rådgivare Sonja Lohse.
Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, tfn 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilagor

Förvaltningsdomstolens pressmeddelande 26.1.2021 (på finska)
Förvaltningsdomstolens beslut 26.1.2021 (på finska)
Finansinspektionens pressmeddelande 24.9.2019