Webbnyheter 13.3.2015 – 5/2015

Finansinspektionen har beslutat påföra tre ordningsavgifter för försummelser av rapportering

​Finansinspektionen har beslutat påföra tre ordningsavgifter för försummelser av rapportering av ekonomisk ställning. Ordningsavgifter har påförts JWS:n sairauskassa (8 bankdagars försening), Muusikkojen Sairauskassa (3 månaders försening) och Oy Forcit Ab sairaskassa (22 bankdagars försening), som inte inom utsatt tid har lämnat in regelbundna rapporter till Finansinspektionen om sin ekonomiska ställning. Beloppet av var och en av ordningsavgifterna är 5 000 euro.

Finansinspektionen kan för försummelse av rapporteringsskyldighet påföra en juridisk person en ordningsavgift på 5 000–100 000 euro. Ordningsavgiften ska betalas till staten.

Besluten om påförda ordningsavgifter har inte vunnit laga kraft. Sjukkassorna kan överklaga besluten från den 2 mars 2015 hos marknadsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande rådgivare Sonja Lohse, telefon 010 831 52 47

Bilagor

Finansinspektionens beslut (på finska)