Pressmeddelande 25.1.2024

Keva åläggs att betala en ordningsavgift för försummelser vid rapporteringen av derivatkontrakt

Finansinspektionen har ålagt Keva att betala en ordningsavgift på 90 000 euro. Keva har under 2019–2023 försummat sin skyldighet att säkerställa att uppgifter om alla ingångna derivatkontrakt rapporteras till ett transaktionsregister i enlighet med gällande regelverk.

Skyldigheten att rapportera derivatkontrakt till transaktionsregistret grundar sig på EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (European Market Infrastructure Regulation, EMIR). Syftet med förordningen är att öka öppenheten och minska riskerna på derivatmarknaden. Enligt förordningen ska därför motparterna lämna uppgifter om alla ingångna derivatkontrakt till transaktionsregistren, där Finansinspektionen och andra EU-myndigheter har centraliserad tillgång till uppgifterna.

Till skillnad från sina sedvanliga rutiner hade Keva inte ingått avtal om överföring, dvs. delegering, av sin EMIR-rapportering med fyra motpartsbanker. Dessa banker hade därför inte rapporterat de derivatkontrakt som de ingått med Keva till transaktionsregister för Kevas räkning. Keva hade inte heller själv gjort EMIR-rapporteringen.

Finansinspektionens direktör Tero Kurenmaa påpekar att också andra bolag även tidigare tilldelats påföljder för bristfällig rapportering.

– Regleringens mål är att öka öppenheten och minska riskerna på derivatmarknaden. Data om derivatmarknaden ska vara av hög kvalitet, utförliga och aktuella, vilket förutsätter att reglerna om rapporteringen följs noggrant. Datakvalitet är en av Finansinspektionens tillsynsprioriteringar detta år.

Enligt lagen om Finansinspektionen baseras beloppet av ordningsavgiften på en samlad bedömning. Beloppet har bestämts med beaktande av förfarandets art, omfattning och varaktighet. Ordningsavgiften betalas till staten.

Beslutet om påförande av ordningsavgift har ännu inte vunnit laga kraft. Keva har rätt att överklaga beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet. Information om huruvida beslutet har vunnit laga kraft finns på Finansinspektionens webbplats.

Ytterligare upplysningar lämnas av

enhetschef Janne Häyrynen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Se också: