Pressmeddelande 18.12.2019

Finansinspektionen förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder och att tillhandahålla investeringstjänster utan verksamhetstillstånd

Genom sitt beslut 17.12.2019 förpliktar Finansinspektionen ICON Corporation Oy (nedan även ICON) att upphöra med att erbjuda fondandelar och förbjuder ICON Corporation Oy att förvalta alternativa investeringsfonder. Dessutom anser Finansinspektionen att ICON Corporation Oy har tillhandahållit investeringstjänster utan behörigt verksamhetstillstånd, och förbjuder ICON Corporation Oy att fortsätta tillhandahållandet av investeringstjänster. Beslutet bygger på allvarliga brister, försummelser och förseelser som Finansinspektionen uppdagat i ICON Corporation Oy:s verksamhet. För att effektivera förbuden ställer Finansinspektionen ett vite på fyra miljoner euro.

ICON är en registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder, som har haft rätt att förvalta fyra alternativa investeringsfonder som placerar i fastigheter. Tre fonder har beviljats undantagstillstånd att marknadsföra fonden till en begränsad grupp icke-professionella kunder. I princip får en registrerad förvaltare av alternativa investeringsfonder endast marknadsföra fonder till icke-professionella kunder.

ICON har i sin verksamhet brutit mot flera av skyldigheterna i regleringen om alternativa investerings­fonder. I marknadsföringen av fonden ICON Real Estate Fund V - Ilves Ky har ICON gett osanna och vilseledande uppgifter som har stridit mot god värdepappersmarknadssed, inte hållit tillräcklig information om fonden tillgänglig för investerarna och försummat att meddela om väsentliga ändringar i dem. ICON har dessutom marknadsfört fonden ICON-Real Estate Fund II Ky till fel kundmålgrupp och därigenom agerat i strid med villkoren för det undantagstillstånd som beviljats fonden.

Finansinspektionen anser att ICON inte längre fyller förutsättningarna för registrering som förvaltare av alternativa investeringsfonder, eftersom varken dess ledning eller personal har behövlig kunskap eller erfarenhet, då det inte finns någon verkställande direktör eller tillräckliga resurser för att förvalta de alternativa investeringsfonderna.

ICON har därtill haft dotterbolag, som samlat in tillgångar genom att emittera masskuldebrevslån och genom att placera tillgångarna vidare i byggprojekt. Det har emitterats åtminstone 10 masskuldebrevslån. ICON har erbjudit de skuldebrev som dotterbolagen emitterat till investerarkunder och således tillhandahållit investeringstjänster utan nödvändigt verksamhetstillstånd.

Finansinspektionens beslut träder i kraft omedelbart. Beslutet har emellertid inte vunnit laga kraft. ICON har rätt att överklaga beslutet av den 17.12.2019 hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar efter att det har tagit del av beslutet. Information om när beslutet vinner laga kraft finns i Finansinspektionens webbtjänst.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)