Pressmeddelande 29.4.2013

Finansinspektionen har ålagt Dalerfabrikens Fondbolag Ab att betala en ordningsavgift för brott mot placeringsbegränsningarna i lagen om placeringsfonder

Finansinspektionen har ålagt Dalerfabrikens Fondbolag Ab att betala en ordningsavgift på 7 000 euro. Bolaget har mellan den 3 maj 2011 och den 28 augusti 2012 tidvis brutit mot placeringsbegränsningarna i lagen om placeringsfonder.

Vid placeringen av tillgångarna i placeringsfonden Sijoitusrahasto Taaleritehdas Dinaari Osake, som förvaltas av Dalerfabrikens Fondbolag Ab, har bolaget brutit mot placeringsbegränsningarna i lagen om placeringsfonder. Enligt begränsningarna får sådana investeringar i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument som överstiger en tjugondedel av placeringsfondens tillgångar sammanlagt uppgå till högst två femtedelar av placeringsfondens tillgångar.

Vid placeringen av tillgångarna i placeringsfonden Sijoitusrahasto Taaleritehdas Dinaari Osake har bolaget dessutom brutit mot begränsningen i lagen enligt vilken högst en tiondel av placeringsfondens tillgångar får placeras i en och samma emittents värdepapper eller penningmarknadsinstrument.

Under de sex första månaderna för placeringsfonden Sijoitusrahasto Taaleritehdas Dinaari Osake har man vid placeringen av fondens tillgångar inte iakttagit principen för spridning av risken på det sätt som stadgas i lagen.

Omfattningen och längden av förseelserna har specificerats i det bifogade beslutet (se PDF-fil i bilaga).

Ordningsavgiften ska betalas till staten. Enligt lag kan juridiska personer påföras en ordningsavgift på 500–10 000 euro.

Beslutet om ordningsavgiften har ännu inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet av den 24 april 2013 hos marknadsdomstolen inom 30 dagar från det att bolaget delgivits beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

Jari Synkkänen, jurist, telefon 010 831 5200

Bilaga

Beslut (på finska)

Se också