Pressmeddelande 7.2.2013

Offentlig varning från FI till Ålandsbanken Abp

Finansinspektionen (FI) har tilldelat Ålandsbanken Abp en offentlig varning för försummelser i förvaringen av kundmedel och av bestämmelserna om säkerställande av internkontrollen.

Försummelserna inträffade mellan september 2009 och november 2011. FI upptäckte försummelserna i samband med inspektionen av transaktionsrapporteringen våren 2012.

Enligt FI:s observation hade Ålandsbanken Abp regelbundet mellan hösten 2009 och november 2011 registrerat kundernas värdeandelar på bankens egna värdeandelskonton och inte på förvaltarregistrerade kommissionskonton. Kundernas alla börstransaktioner med obligatorisk central motpartsclearing (CCP-clearing) styrdes via ett sådant konto. Juridiskt sett var de finansiella instrumenten i bankens ägo. Vid bankens eventuella insolvens hade det regelvidriga förfarandet åtminstone fördröjt återlämningen av de finansiella instrumenten till kunden.

FI anser att skyldigheten att hålla kundmedel åtskilt från investeringstjänsteföretagets egna tillgångar är en så central princip med tanke på investerarskyddet att en offentlig varning är en proportionerlig konsekvens av en försummelse av skyldigheten. Eftersom felet är grovt kan en administrativ påföljd tilldelas trots att banken har uppgett att den har vidtagit självrättelse. 

Förvaring, hantering och clearing av finansiella instrument ska ordnas på ett tillförlitligt sätt så att det inte finns risk för att de förväxlas med bankens egna tillgångar.

De administrativa sanktioner som Finansinspektionen kan tillgripa i det aktuella fallet är offentlig anmärkning och offentlig varning.

Den offentliga varningen har inte vunnit laga kraft. Banken har rätt att överklaga beslutet av den 4 februari 2013 hos marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Upplysningar

ledande rådgivare Erkki Kontkanen, telefon 010 831 5260.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (8 sidor)

Se också