Pressmeddelande 13.6.2016

Offentlig varning från Finansinspektionen till FIT Biotech Oy

Finansinspektionen har tilldelat FIT Biotech Oy en offentlig varning för att bolaget har försummat att iaktta den skyldighet att offentliggöra prospekt som föreskrivits i värdepappersmarknadslagen. 

​FIT Biotech Oy erbjöd i en aktieemission som genomfördes 24.9–19.12.2014 aktier till allmänheten utan prospekt för ett sammanlagt vederlag av 3 966 000 euro. På aktieemissionen kunde inte tillämpas något undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt enligt värdepappersmarknadslagen.

Den som erbjuder allmänheten värdepapper ska offentliggöra ett prospekt över värdepapperen innan erbjudandet träder i kraft och hålla prospektet tillgängligt för allmänheten under den tid erbjudandet gäller. Prospektet ska ge investerarna tillräcklig information för att de ska kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om värdepapperen och emittenten.

Finansinspektionens beslut har ännu inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet av den 7 juni 2016 hos marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

Sonja Lohse, enhetschef, ledande rådgivare, telefon 010 831 53 11

Bilaga

Finansinspektionens beslut (på finska, 10 s.)

Se också