Pressmeddelande 31.7.2013

Offentlig varning från Finansinspektionen till Eufex Bank Abp

Finansinspektionen har tilldelat Eufex Bank Abp en offentlig varning för försummelser av bl.a. kraven enligt kreditinstitutslagen gällande intern kontroll och riskhantering och av flera föreskrifter som Finansinspektionen meddelat.

Försummelserna i bankens verksamhet upptäcktes våren 2012 i samband med inspektionen av intern styrning och samlad kapitalbedömning som gjordes i slutet av 2012. I den samlade kapitalbedömningen granskades koncernens viktigaste risker och riskhanteringsförmåga.

Det var inte möjligt att bedöma kvaliteten på bankens kapitalplanering eftersom banken saknade uppdaterade skriftliga principer och förfaranden för identifiering, mätning och begränsning av risker i samband med kapitaltäckningen. I fråga om stora exponeringar hade banken avsevärt överskridit maximibeloppet för exponeringar och försummat rapporteringen av dem. Bristerna i den interna kontrollen hade lett till att bankens styrelse och den högsta ledningen inte fick en korrekt bild av den finansiella ställningen.

Banken ska ha en tillförlitlig intern styrning som möjliggör effektiv riskhantering samt tillräcklig intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem med hänsyn till sin verksamhet. Bankens styrelse ska försäkra sig tillräckligt om att kapitaltäckningen, riskhanteringen och den interna kontrollen samt rapporterings-, uppföljnings- och ansvarsförhållanden som gäller dem motsvarar kraven på bankverksamhet.

De administrativa sanktioner som Finansinspektionen kan tillgripa i det aktuella fallet är offentlig anmärkning och offentlig varning. Finansinspektionen anser att bankens förfarande som helhet betraktat har varit så klandervärt att en offentlig varning är en proportionerlig konsekvens av förseelserna och försummelserna.

Den offentliga varningen har inte vunnit laga kraft. Banken har rätt att överklaga beslutet av den 25 juli 2013 hos marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att ha tagit del av beslutet.

Upplysningar

ledande rådgivare Erkki Kontkanen, telefon 010 831 5260

Bilaga

Finansinspektionens beslut (13 sidor, på finska)

Se också