Pressmeddelande 8.3.2017

Finansinspektionen har tilldelat fyra bolag en offentlig varning och påfört fyra bolag en påföljdsavgift

​I sin inspektion av bolagens investeringsrådgivning observerade Finansinspektionen flera försummelser av skyldigheten att inhämta tillräckliga upplysningar om kunden och försäkra sig om transaktionernas lämplighet för kunden innan investeringsrådgivning tillhandahålls. Därtill hade bolagen inte i handlingarna dokumenterat hur utredningsplikten fullgjorts, så att händelseförloppet skulle kunna verifieras i efterhand med hjälp av informationen. Bolagen har genom sitt förfarande äventyrat Finansinspektionens ändamålsenliga och effektiva tillsyn. Ett av bolagen hade dessutom i sin investeringsrådgivning underlåtit att vidta tillräckliga åtgärder för att identifiera och förebygga intressekonflikter.

Finansinspektionen har förelagt följande administrativa påföljder:

  • Nordea Bank AB (publ), filial i Finland: påföljdsavgift på 1 000 000  euro och offentlig varning
  • Helsingforsnejdens Andelsbank: påföljdavgift på 400 000 euro och offentlig varning
  • Alexandria Bankirfirma Abp: påföljdavgift på 90 000 euro och offentlig varning
  • Investium Ab: påföljdsavgift på 20 000 euro och offentlig varning.

Finansinspektionen företog  under 2015–2016 en inspektion i bolagen av hur de uppfyller sin utredningsplikt i samband med tillhandahållande av investeringsrådgivning. Inspektionen fokuserade på att undersöka hur försäljningen av  placeringsfonder och strukturerade finansiella instrument till icke-professionella kunder över 70 år gått till. Vid inspektionen observerades flera försummelser av lagen om investeringstjänster och Finansinspektionens föreskrifter.

Offentlig varning har tilldelats för försummelse av utredningsplikten och skyldigheten att utföra lämplighetsbedömningar. Påföljdsavgift förelades i sin tur för försummelse av dokumenteringskraven och underlåtelse att identifiera och förebygga intressekonflikter.

De största bristerna hos Nordea Bank AB (publ), filial i Finland gällde utredningen av kundernas investeringsmål, investeringserfarenhet och investeringskunnande.  Vidare observerades brister i dokumenteringen av inhämtade uppgifter från kunderna och av lämplighetsbedömningarna. Nordea hade dessutom i sin investeringsrådgivning underlåtit att identifiera och förebygga intressekonflikter.

De största bristerna hos Helsingforsnejdens Andelsbank gällde utredningen av kundernas investeringsmål, investeringserfarenhet och investeringskunnande. Bristerna var delvis systematiska. Vidare observerades brister i dokumenteringen av inhämtade uppgifter från kunderna och av lämplighetsbedömningarna och investeringsråden.

De största bristerna hos Alexandria Bankirfirma Abp gällde utredningen av uppgifter om kundens investeringsmål, såsom investeringens syfte samt riskaptit och riskprofil. Bristerna var delvis systematiska. Vidare observerades brister i dokumenteringen av inhämtade uppgifter från kunderna och av lämplighetsbedömningarna och investeringsråden.

De största bristerna hos Investium Oy gällde inhämtande av uppgifter om kundens investeringsmål.  Vidare påträffades brister i dokumenteringen av inhämtade uppgifter från kunderna och av lämplighetsbedömningarna.

Påföljdsavgiften bestäms på basis av en samlad bedömning som tar hänsyn till bland annat förfarandets art, omfattning och varaktighet och aktörens ekonomiska ställning. Påföljdsavgifter som uppgår till högst en miljon euro föreläggs av Finansinspektionen. Påföljdsavgiften betalas till staten.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Bolagen har rätt att överklaga besluten av den 6 mars 2017 till marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att ha tagit del av dem.

Upplysningar:

enhetschef, ledande rådgivare Sonja Lohse. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 050 385 51 54 (vardagar 9–16).

Bilagor

Finansinspektionens beslut (på finska)

Se också