Pressmeddelande 1.11.2017

Offentlig varning från Finansinspektionen till Finska Skadeförsäkring Ab för försummelse att följa riskhanteringskraven

Finansinspektionen har tilldelat Finska Skadeförsäkring Ab en offentlig varning för försummelse av flera av de krav på riskhantering som ställs i försäkringsbolagslagen och i kommissionens förordning som kompletterar Solvens II-direktivet. Finansinspektionen upptäckte försummelserna vid sin inspektion av riskhanteringen inom bolagets placeringsverksamhet år 2016. 

De mest betydande bristerna i riskhanteringen inom placeringsverksamheten anslöt sig till riskhanteringsfunktionens oberoende, till uppställandet av limiter och rapporteringen av placeringsverksamhetens risker samt till hanteringen av ränterisken.

Den offentliga varningen har ännu inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet av den 30 oktober 2017 hos marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att det har tagit del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

Sonja Lohse, ledande rådgivare. Begäran om intervju koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)