Pressmeddelande 25.11.2016

Finansinspektionen har påfört Investors House Oyj 35 000 euro i påföljdsavgift

Finansinspektionen har påfört Investors House Oyj en påföljdsavgift på 35 000 euro, eftersom bolaget under åren 2013–2016 har brutit mot flera bestämmelser gällande emittentens informationsskyldighet och offentliggörandet av obligatorisk information enligt värdepappersmarknadslagen samt Finansinspektionens föreskrifter och andra bestämmelser som utfärdats med stöd av nämnda lag. 

​Investors House Oyj:s aktier är föremål för handel på en reglerad marknad som upprätthålls av Nasdaq Helsinki Oy. Bolaget har i september 2013 försummat den fortlöpande informationsskyldigheten enligt värdepappersmarknadslagen genom att inte utan obefogat dröjsmål offentliggöra sådana omständigheter rörande bolaget och dess verksamhet som kan påverka väsentligt värdet av bolagets aktie. Bolaget har låtit bli att lämna en vinstvarning när det har blivit sannolikt att de framtidsutsikter som har offentliggjorts för räkenskapsperioden inte kommer att förverkligas beträffande uthyrningsverksamhetens resultat.

Dessutom har bolaget i februari 2014 och 2016 låtit bli att separat med ett börsmeddelande offentliggöra sina framtidsutsikter, information om resultatutvecklingen och förslaget till dividend. Offentliggörande av dessa omständigheter som inverkar väsentligt på aktiens värde i en rapport som hade bifogats till ett börsmeddelande var inte tillräckligt. I mars 2016 har bolaget även låtit bli att iaktta andra bestämmelser om offentliggörandet av obligatorisk information.

Syftet med bestämmelserna om den fortlöpande informationsskyldigheten är att säkerställa att investerarna får tillgång till tillräckliga omständigheter som är ägnade att väsentligt påverka värdepapperens värde. Syftet med förfaranden i anknytning till offentliggörandet av obligatorisk information är att säkerställa att investerarna har snabba, lika, opartiska och samtidiga möjligheter att få information.

Påföljdsavgiftens belopp baserar sig på en samlad bedömning som bland annat tar hänsyn till förfarandets art, omfattning och varaktighet samt aktörens ekonomiska ställning. Påföljdsavgiften får utgöra högst tio procent av en juridisk persons omsättning under året före försummelsen, dock högst 10 miljoner euro. Maximibeloppet av påföljdsavgiften enligt bolagets omsättning 2012 hade varit något över 55 000 euro. Påföljdsavgiften ska betalas till staten.

Finansinspektionens beslut har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att överklaga beslutet av den 22 november 2016 hos marknadsdomstolen inom 30 dagar efter att ha fått del av beslutet.

Närmare upplysningar lämnas av

Sonja Lohse, enhetschef, ledande rådgivare

Begäran om intervju

Kommunikationens mediajour, telefon 050 385 5154

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)

Se också