Pressmeddelande 29.5.2015

Finansinspektionen har påfört Noster Credit Opportunities Master Fund Limited en ordningsavgift på grund av försenade blankningsanmälningar

Finansinspektionen har påfört Noster Credit Opportunities Master Fund Limited en ordningsavgift på 15 000 euro. Bolaget försummade sin anmälningsskyldighet om blankning.

Den anmälningsskyldiges korta nettoposition steg den 30 juli 2013 över och sjönk den 16 juli 2014 under tröskelvärdet för anmälan på 0,2 procent enligt förordningen om blankning. Finansinspektionen borde ha meddelats om bägge händelserna följande handelsdag senast kl. 15.30 finsk tid. Bolaget skickade anmälan om överskridandet den 10 januari 2014 efter att Finansinspektionen hade kontaktat bolaget flera gånger. Dröjsmålet var cirka fem månader. Anmälan om underskridandet skickade bolaget till Finansinspektionen den 3 oktober 2014 efter att Finansinspektionen hade kontaktat bolaget. Här var dröjsmålet cirka två månader. 

I sin helhetsbedömning beaktade Finansinspektionen dröjsmålstiden, det faktum att den anmälningsskyldige är en professionell investerare samt i synnerhet det att anmälningarna skickades först efter att Finansinspektionen hade begärt att få dem.

Kravet på anmälan av korta nettopositioner gäller alla investerare och marknadsaktörer. En kort nettoposition i aktiekapitalet för ett företag vars aktier är upptagna för handel ska anmälas om positionen uppnår, stiger över eller sjunker under tröskelvärdet på 0,2 procent av det berörda företagets emitterade aktiekapital. En ny anmälan ska göras för varje steg om 0,1 procent däröver.

Ordningsavgiften ska betalas till staten. Ordningsavgiften för en juridisk person är minst 5 000 euro och högst 100 000 euro.

Beslutet om ordningsavgift har inte vunnit laga kraft. Bolaget har rätt att lämna in ett besvär till marknadsdomstolen inom 30 dagar från delgivningen av beslutet.

Ytterligare information ges av

Sonja Lohse, enhetschef, ledande rådgivare, telefon 010 831 5311.

Bilaga

Finansinspektionen beslut (7 sidor, på finska)

Se också

I det publicerade pressmeddelandet angavs fel årtal i datum för inlämning av anmälan om underskridandet. Det felaktiga datumet var 3 oktober 2015 och årtalet har nu rättats till 2014. Rättelsen har gjorts den 1 juni 2015 kl. 14.19.