Pressmeddelande 24.8.2020

Finansinspektionen har dömt ut tilläggs­beloppen till vitet som förelagts Danko Koncar

Finansinspektionen har den 21 augusti 2020 dömt ut Danko Koncar att betala de tilläggsbelopp som influtit på det löpande vitet under tiden 17.5.2019–16.5.2020, sammanlagt 120 000 000 euro. Vitets tilläggsbelopp har dömts ut, eftersom Koncar inte har lämnat ett offentligt uppköpserbjudande på aktierna i Afarak Group Oyj och inte framlagt en giltig anledning till varför förpliktelsen inte har uppfyllts. Koncars försummelse att följa bestämmelserna om skyldigheten att lämna ett uppköpserbjudande har bidragit till att försvaga förtroendet för värdepappersmarknaden.

Finansinspektionen förpliktade den 21 februari 2018 Koncar att göra ett offentligt uppköpserbjudande på aktierna i Afarak och i syfte att effektivera förpliktelserna i beslutet förenades det med ett löpande vite. Koncars tidsfrist för att offentliggöra ett offentligt uppköpserbjudande löpte ut en månad efter delfåendet av beslutet, dvs. den 16 juni 2018. Vitets grundbelopp på 40 000 000 euro har dömts ut den 9 juli 2018. Dessutom har de tilläggsbelopp som influtit på det löpande vitet under tiden 17.6.2018–16.5.2019, sammanlagt 110 000 000 euro, dömts ut den 14 juni 2019. De förpliktelser och löpande viten som förelagts Koncar förblir i kraft även efter att vitets tilläggsbelopp utdömdes.

Finansinspektionens beslut om lämnande av ett uppköpserbjudande och beslutet om utdömande av vite avseende vitets grundbelopp har vunnit laga kraft. Det nu gjorda beslutet om utdömandet av tilläggsbelopp till vitet har inte vunnit laga kraft. Koncar har rätt att överklaga beslutet hos Helsingfors förvaltningsdomstol inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Information om huruvida beslutet vunnit laga kraft finns i Finansinspektionens webbtjänst.

Närmare upplysningar

Sari Helminen, byråchef. Intervjuförfrågningar koordineras av kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, vardagar kl. 9–16.

Bilaga

Finansinspektionens beslut (pdf, på finska)