Ställningstagande 22.12.2015 – 1/2015

Finansinspektionens direktions ställningstagande om bankernas låga riskvikter för bostadslån och behovet att höja dem

FIVA 14/01.00/2015

Finansinspektionens ställningstagande

​Hushållens skuldsättning i förhållande till disponibla inkomster har som strukturellt fenomen fortsatt att öka trots konjunkturläget, och betydelsen av bostadsrelaterade lån i denna skuldsättning har ökat. Hushållens skuldsättning är ojämnt fördelad i Finland.

Finansinspektionens direktion bedömer att bankernas riskvikter för bostadslån, som beräknas enligt interna kreditklassificeringsmodeller, i detta läge är låga från ett makrotillsynsperspektiv, med beaktande av hur de uppskattas täcka kreditförlusterna av bostadslån i en allvarlig stressituation och vilket behovet är att skapa beredskap för systemrisker relaterade till hushållens skuldsättning.

Den växande skuldsättningen ökar hushållens sårbarhet och kan leda till allt allvarligare potentiella störningar (t.ex. ökad arbetslöshet eller stigande räntor) i hushållens betalningsförmåga. I en potentiell stressituation skulle problemen inom den skuldsatta hushållssektorn inte enbart orsaka direkta kreditförluster utan också få indirekta effekter via konsumtionsbeteendet. På grund av kopplingarna mellan den finansiella sektorn och realekonomin kan effekterna utvidgas till systemrisker.

Hushållens skuldsättning är särskilt oroväckande med tanke på de strukturellt svaga makroekonomiska tillväxtutsikterna. De låga riskvikterna för bostadslån ökar kanaliseringen av bankfinansiering till bolånemarknaden och därmed hushållens skuldsättning och kan sålunda förstärka konjunktursvängningarna på bolånemarknaden och i bostadspriserna.

Från ett makrotillsynsperspektiv är riskvikterna för bostadslån låga i Finland också jämfört med många andra EU-länder och andra nordiska länder. I flera länder där riskvikterna legat på samma nivå som i Finland har myndigheterna skärpt kraven på riskvikterna.

I en bilaga till Finlands Banks och Finansinspektionens gemensamma Makrotillsynsrapport ges en närmare beskrivning och analys av de utvecklingstrender på marknaden som ligger till grund för ställningstagandet, inklusive kreditförlusterna enligt genomförda stresstester i bankerna och riskvikterna i andra länder.

Finansinspektionen inleder förberedelser för att höja riskvikterna. Höjningen kan genomföras till exempel genom att fastställa en bindande nedre gräns för riskvikterna för bostadslån.