Tolkning 9.2.2017 – 2/2017

Hur sammanfattningen av lägesrapporten om solvens och finansiell ställning i ett försäkringsbolag ska läggas fram och det språk som ska användas

​FIVA 2/01.02/2017

Finansinspektionens tolkning

Enligt Finansinspektionens tolkning är sammanfattningen av lägesrapporten begriplig för försäkringstagaren och förmånstagaren, om klassificeringen, den språkliga framställningen och det språk som använts är sådana att en vanlig försäkringstagare eller förmånstagare får en rättvisande bild av den.
Det språk som används i sammanfattningen av lägesrapporten ska vara finska eller svenska eller bägge beroende på de språk på vilka försäkringar säljs och marknadsförs i Finland.

Om försäkringsbolaget inte har en enda gällande svenskspråkig försäkring och bolaget inte längre säljer eller marknadsför försäkringar på svenska, behöver det inte göra en sammanfattning på svenska, fastän bolaget i tiderna skulle ha sålt försäkringar på svenska. Detsamma gäller för finska språket.

Motiveringar

Syftet med sammanfattningen av lägesrapporten om solvens och finansiell ställning är att ge särskilt försäkringstagare och förmånstagare information om rapporten på ett tydligt, kort och begripligt sätt. I detta sammanhang menas med "begriplig" framställningssättet, en klar språklig framställning och det språk som används.
Sammanfattningen ska upprättas särskilt med tanke på att försäkringstagaren eller förmånstagaren genom att läsa den får en tillräcklig uppfattning om försäkringsbolagets verksamhet, solvens och finansiella ställning. Förutom det språk som används ska även klassificeringen och den språkliga framställningen vara så tydliga att en normal försäkringskonsument förstår rapporten.

Tillämpliga lagrum

Försäkringsbolagslagen (521/2008; VYL) 8 a kap. 1 §
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/35 artikel 292

Närmare upplysningar

Närmare upplysningar som gäller ställningstagandet ges av institutsansvarig Tony Airio, tfn 010 8315256