Tolkning 5.1.2006 – 1/2006

Finansinspektionens tolkning om inkassoverksamhet tillåten för kreditinstitut

1/125/2006

Genom denna tolkning vill Finansinspektionen klargöra när det är tillåtet för kreditinstitut att driva inkassoverksamhet inom ramen för 2 b § 2 mom. 9 punkten (notariatverksamhet) och 14 punkten (annan verksamhet som kan jämföras med verksamhet som anges i 1–13 punkten) i kreditinstitutslagen (1607/1993).

A. Huvudinnehåll

Inkassoverksamhet centraliserad till andra kreditinstitut

Finansinspektionen anser att kreditinstituten kan åta sig att driva in fordringar även för andra kreditinstitut och marknadsföra sin inkassoverksamhet till dem.

Andra företags indrivning centraliserad till kreditinstitutet

Finansinspektionen anser att kreditinstituten kan åta sig att driva in fordringar för företag som hör till samma koncern, konsolideringsgrupp eller bankgrupp som det indrivande kreditinstitutet. Däremot får kreditinstituten inte ta emot inkassouppdrag från och inte heller marknadsföra sin inkassoverksamhet till företag utanför ovan nämnda grupper. Med bankgrupp avses här bl.a. andelsbanksgruppen, sparbanksgruppen, lokalandelsbanksgruppen eller jämförbara grupper som består av kreditinstitut och andra företag.

Indrivning av egna kunders fordringar

Kreditinstitutet får fortsättningsvis ta emot inkassouppdrag från egna kunder med de begränsningar som anges i Finansinspektionens anvisning 103.4 om notariatverksamhet.

Med notariatverksamhet avses enligt anvisningen bl.a. indrivning av fordringar i samband med förvaltning av egendom som kunden anförtrott kreditinstitutet.

B. Bakgrund

Tolkningen hänför sig till en kommande standard 1.6 om verksamhet (under beredning) i huvudavsnittet ”Corporate governance (företagsstyrning) och verksamhet ” i Finansinspektionens föreskriftssamling.

Tolkningen ersätter Finansinspektionens tidigare tolkningar om inkassoverksamhet som är tillåten för kreditinstitut. Enligt de tidigare tolkningarna har Finansinspektionen ansett att följande inkassoverksamhet har varit tillåten för kreditinstitut:

  • indrivning av egna fordringar
  • indrivning av kunders fordringar med de begränsningar som gäller för notariatverksamhet.

Följande inkassoverksamhet har däremot inte varit tillåten för kreditinstitut:

  • indrivning av fordringar för andra kreditinstitut
  • indrivning av fordringar för företag som hör till samma koncern eller konsolideringsgrupp som det indrivande kreditinstitutet.

Ytterligare upplysningar lämnas av jurist Pirjo Kyyrönen, telefon 010 831 52 80, vid stabsenheten.

Sändlista

Kreditinstituten

För kännedom

Bankföreningen i Finland
Sparbanksförbundet
Andelsbankscentralen Anl
Lokalandelsbanksförbundet

Remissyttrandena och ett sammandrag av kommentarerna till tolkningen läggs ut på vår finska webbplats.