Finansinspektionens yttranden med stöd av bokföringslagen

Finansinspektionen övervakar i enlighet med 8 kap. i bokföringslagen efterlevnaden av bokföringslagen hos företag under tillsyn enligt 4 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008). Med stöd av samma kapitel i bokföringslagen kan Finansinspektionen ge yttranden och anvisningar på ansökan av företag under tillsyn.

I överensstämmelse med det ovanstående ingår bemyndigande för Finansinspektionen att meddela företagen under tillsyn yttranden och anvisningar i de branschspecifika lagarna; 12 kap. 2 § 3 mom. i kreditinstitutslagen (610/2014), 8 kap. 1 § i lagen om investeringstjänster (747/2012), 8 kap. 31 § i försäkringsbolagslagen (521/2008), 5 kap. 42 § 5 mom. i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995), 6 kap. 177 § 5 mom. i lagen om försäkringskassor (1164/1992), 15 kap. 197 § 5 mom. i lagen om sjömanspensioner (1290/2006) samt 11 kap. 127 § 5 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006).

När Finansinspektionen utarbetar ett yttrande ska Finansinspektionen bedöma huruvida även yttrande från bokföringsnämndens ska begäras i saken.