Webbnyheter 1.4.2020 – 9/2020

ESMA har publicerat ett ställningstagande gällande tillämpningen av IFRS 9 i den av pandemin förorsakade undantagssituation

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten ESMA publicerade den 25 mars ett ställningstagande om beräkningen av förväntade kreditförluster enligt IFRS 9 Finansiella instrument i den undantagssituation som råder till följd av coronaviruspandemin. Ställningstagandets innehåll berör i synnerhet kreditinstitutens finansiella rapportering, men dess tankegångar och anvisningar är allmänt tillämpliga även på andra bolags IFRS-rapportering. ESMA anser att IFRS 9 som en principbaserad redovisningsstandard, är tillräckligt flexibel för att undantagssituationen kan beaktas på ett trovärdigt sätt i rapporteringen.

Ställningstagandet innehåller påpekanden som gäller bedömningen av en betydande ökning av kreditrisken och beräkningen av förväntade kreditförluster. Vid bedömningen ska de exceptionella tillfälliga omständigheterna samt deras inverkan på de förväntade kreditförlusterna beaktas, i en omgivning där prognoserna inte är tillförlitliga eller det inte går att göra prognoser.

I ställningstagandet uppmärksammas också transparensen. Enligt ESMA är det viktigt att bolagen ger tillräckligt med tilläggsinformation i sin finansiella rapportering så att investerarna har möjlighet att få en helhetsbild av hur pandemin påverkar bolagets ekonomiska ställning och resultat. Detta är särskilt viktigt när tillämpningen av IFRS kräver betydande användning av omdömen.

IASB har publicerat anvisningar om tillämpningen av IFRS 9 på sin webbplats

Finansinspektionen lyfter också fram följande meddelanden som handlar om finansiell rapportering:

Närmare upplysningar ger

Tiina Visakorpi, byråchef, tiina.visakorpi(at)fiva.fi eller tfn 0400 606 734