Tillsynsmeddelande 27.3.2020 – 10/2020

EBA och ESMA har preciserat kapitalkravsreglerna, IFRS 9 och konsumentskyddet med anledning av coronaepidemin

EBA och ESMA publicerade den 25 mars pressmeddelanden med preciseringar av tillämpningen av kapitaltäckningsreglerna och IFRS-standarden om finansiella instrument samt av konsumentskyddet med anledning av coronaepidemin. Finansinspektionen tar i sin tillsyn hänsyn till de uttalanden som framförts i pressmeddelandena.

EBA publicerade den 25 mars ett pressmeddelande om tillämpningen av kapitaltäckningsreglerna och om konsumentskyddet mot bakgrund av de åtgärder som vidtagits på grund av coronaepidemin. Målet med uttalandena om kapitaltäckningsreglerna är att ge tydligare regler om tillämpningen av begreppen fallissemang och kreditlättnader (justering av lånevillkor). Vidare ges  synpunkter på vissa aspekter som gäller IFRS-standarden om finansiella instrument. Finansinspektionen gör kreditinstituten uppmärksamma på att de på det sätt som anges i pressmeddelandet, tillfälligt kan tillämpa ett riskbaserat förhållningssätt på processlösningarna för att hantera de operativa utmaningar som det stora antalet ansökningar om ändring av betalningsplanerna medför. 

I pressmeddelandet redogörs vidare för vissa åtgärder som vidtas för att säkerställa konsumentskyddet och välfungerande betalningstjänster. Vidare informeras om förlängning av vissa tidsfrister på grund av coronaepidemin.

ESMA gav likaså den 25 mars ut ett pressmeddelande med tillämpningsanvisningar för beräkningen av förväntade kreditförluster enligt IFRS 9. Målet med uttalandena i meddelandet är att förenhetliga  den finansiella rapporteringen och hjälpa noterade bolag att identifiera de stycken i IFRS 9 som är särskilt svåra att tillämpa på grund av coronaepidemin och de åtgärder som vidtagits med anledning av den.

Närmare upplysningar lämnas av

  • om EBA:s pressmeddelande ger byråchef Berndt Hertsberg, tfn. 09 183 50 11, eller berndt.hertsberg(at)fiva.fi (kapitaltäckningstillsyn) och rådgivare Timo Peltonen, tfn. 09 183 55 51, eller timo.peltonen(at)fiva.fi (konsumentskydd och betalningstjänster)
  • om Esmas pressmeddelande ger byråchef Tiina Visakorpi, tfn. 09 183 53 83, eller tiina.visakorpi(at)fiva.fi

Bilagor

Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 26 mars 2020.