Tillsynsmeddelande 11.5.2023 – 29/2023

EBA har publicerat ett ställningstagande om den tekniska standarden om extremvärdestest i övervakningen av ränterisken i den finansiella balansen

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 26 april 2023 ett ställningstagande om utkastet till teknisk standard om extremvärdestest i övervakningen av ränterisken i den finan­siella balansen (supervisory outlier tests, SOT). I sitt ställningstagande tar EBA särskilt ställning till nivån på tröskelvärdet för ett brant sjunkande räntenetto i chockscenarier (NII SOT) för att bättre beakta den nuvarande räntemiljön.

Ursprungligen föreslogs att tröskelvärdet för NII SOT fastställs till en nivå på 2,5 procent av kärnkapitalet (Tier 1), men i ställningstagandet föreslår EBA att tröskelvärdet fastställs till en nivå på 5 procent av kärnkapitalet (Tier 1). Därtill framhäver EBA att en överskridning av tröskelvärdet för NII SOT inte automatiskt leder till tillsynsåtgärder, utan att NII SOT utgör ett av tillsynsmyndighetens verktyg vid bedömningen av bankens ränterisk i den finansiella balansen. En överskridning av tröskelvärdet för NII SOT behöver inte heller i bankers interna riskhanterings­system nödvändigtvis leda till åtgärder.

Ställningstagandet kan läsas i sin helhet i EBAs webbtjänst: EBA updates on the definition of a large decline of net interest income in relation to the interest rate risk in the banking book

De tidigare tillsynsmeddelandena om regleringspaketet om ränterisken i den finansiella balansen kan läsas i Finansinspektionens webbtjänst:

Närmare upplysningar lämnas av

Marjo Risku, ledande specialist, tfn 09 183 5275 eller marjo.risku(at)fiva.fi