Tillsynsmeddelande 4.1.2022 – 1/2022

EBA har inlett tre samråd om ränte- och kreditmarginalrisken i den finansiella balansen

Europeiska bankmyndigheten (EBA) inledde den 2 december 2021 tre samråd om följande utkast:

  • riktlinjer om ränte- (IRRBB) och kreditmarginalrisken (CSRBB) i den finansiella balansen, 
  • teknisk tillsynsstandard om IRRBB schablonmetoden och en förenklad schablonmetod
  • teknisk tillsynsstandard om extremvärdestest. 

Riktlinjerna om IRRBB och CSRBB ersätter de nuvarande ”Riktlinjerna om hantering av ränterisk som följer av verksamhet utanför handelslagret (EBA/GL/2018/02)” från 2018. I utkastet till nya riktlinjer ingår bland annat kriterier för identifiering av otillfredsställande interna metoder för hantering av IRRBB samt kriterier för bedömning och uppföljning av CSRBB.

Om kreditinstitutens interna metoder inte enligt kriterierna i riktlinjerna om IRRBB och CSRBB är tillfredsställande för att identifiera, bedöma och hantera riskerna i värdet av eget kapital i den finansiella balansen och riskerna i räntenettot, kan tillsynsmyndigheten ålägga kreditinstitutet att tillämpa schablonmetoden eller en förenklad schablonmetod. Metoderna beskrivs i den tekniska tillsynsstandarden om IRRBB schablonmetoden och en förenklad schablonmetod.

I den tekniska tillsynsstandarden om extremvärdestest definieras de chockscenarier och antaganden som ska användas i beräkningen. Vidare definieras vad som utgör en sådan betydande minskning av det ekonomiska värdet av eget kapital eller räntenettot till följd av en oväntad förändring i räntorna som skulle kunna leda till tillsynsåtgärder.

Samrådsdokumentet finns på EBA:s webbplats: EBA consults on interest rate risk arising from non-trading book activities | European Banking Authority (europa.eu). Remisstiden pågår till den 4 april 2022. EBA håller en offentlig utfrågning den 3 mars 2022.

Närmare upplysningar lämnas av

Marjo Risku, ledande riskexpert, tfn 09 183 5275 eller marjo.risku(at)fiva.fi