Tillsynsmeddelande 29.7.2020 – 46/2020

Finansinspektionen förlänger giltighetstiden för sin vinstutdelningsrekommendation till 1.1.2021 och förtydligar förväntningarna i anslutning till kapitaltäcknings- och likviditetsbuffertar

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade den 28 juli 2020 en rekommendation för kreditinstituten under dess tillsyn att avstå från vinstutdelning fram till den 1 januari 2021. I ECB:s rekommendation uppmanas de nationella tillsynsmyndigheterna att utsträcka motsvarande principer till kreditinstitut som står under deras tillsyn. Också Europeiska systemrisknämnden (ESRB) gav den 27 maj 2020 en rekommendation om avstående från vinstutdelning fram till den 1 januari 2021.

Finansinspektionen förlänger giltighetstiden för den vinstutdelningsrekommendation som gavs den 28 mars 2020 på grund av ECB:s och ESRB:s rekommendationer, så att kreditinstitut som står under dess direkta tillsyn inte betalar eller förbinder sig att betala utdelning eller annan vinstutdelning för räkenskapsåren 2019 och 2020 fram till den 1 januari 2021. Rekommendationen gäller också återköp och inlösen av aktier och andelar, om detta görs i vinstutdelningssyfte.

ECB har också preciserat sin riktlinje för användning av kapitaltäcknings- och likviditetsbuffertar i den exceptionella ekonomiska situation som orsakats av coronapandemin (ECB:s pressmeddelande 28.7.2020). Finansinspektionen tillämpar motsvarande principer på kreditinstitut som står under dess direkta tillsyn. Kreditinstituten förväntas vid behov använda buffertarna för att finansiera realekonomin och täcka förluster.

Dessutom rekommenderar Finansinspektionen att kreditinstituten under dess tillsyn iakttar stor försiktighet när de beslutar om rörliga arvoden i situationer där arvoden kan leda till att kreditinstitutets kapitaltäckningsposition försämras.

I Finland tillämpas ESRB:s rekommendation även på försäkringsbolag vid sidan av kreditinstitut. Finansinspektionen har gett ett tillsynsmeddelande om begränsningar av försäkringsbolagens vinstutdelning och om deras rörliga arvoden (tillsynsmeddelande 6.4.2020 – 19/2020). Dessa riktlinjer kvarstår oförändrade.

Närmare upplysningar lämnas av

biträdande direktör Jyri Helenius samt om den praktiska tillämpningen av rekommendationen fram till 7.8 av Aleksi Kaakinen och från 10.8 av Minna Sahari. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.

Se också


Motsvarande tillsynsmeddelande på finska publicerades den 28 juli 2020.