Tillsynsmeddelande 6.4.2020 – 19/2020

Finansinspektionen rekommenderar att försäkringsbolagen avstår från vinstutdelning och betalning av stora rörliga arvoden

I sitt tidigare tillsynsmeddelande 9/2020 av den 24 mars 2020 uppmanade Finansinspektionen skade- och livförsäkringsbolagen att iaktta stor återhållsamhet i vinstutdelningen och i utbetalningen av rörliga arvoden under rådande undantagsförhållanden.

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) gav den 2 april 2020 ett yttrande om vinstutdelning och rörliga arvoden under COVID19-situationen.

I enlighet med Eiopas yttrande rekommenderar Finansinspektionen att försäkringsbolagen och försäkringsgrupper i tillämpliga delar:

  • temporärt avstår från utdelningar eller annan vinstutdelning
  • temporärt avstår från återköp eller inlösen av egna aktier eller andelar när detta sker i vinstutdelningssyfte och 
  • fastställa rörliga arvoden i sitt ersättningssystem på en försiktig nivå som tar hänsyn till det rådande ekonomiska läget och osäkerheterna kring det och överväger att skjuta fram utbetalningen av rörliga arvoden.

Rekommendationen är i kraft till dess att det har bedömts att osäkerhetsfaktorerna på grund av COVID-19-situationen har eliminerats.

Ett försäkringsbolag som inte i sina beslut hittills har följt rekommendationen eller som inte avser att följa rekommendationen ska ta kontakt med sin tillsynsansvariga och skriftligen lägga fram motiveringar till varför bolaget inte följer rekommendationen. Bolaget ska kontakta sin tillsynsansvariga i fråga om redan fattade beslut senast under april och före eventuella nya beslut.

Närmare upplysningar lämnas av

Teija Korpiaho, byråchef,  tfn 09 183 5528, eller teija.korpiaho(at)fiva.fi

Se också