Webbnyheter 3.7.2020 – 13/2020

Tröskelvärdet för rapporteringen av korta nettopositioner hålls vid 0,1 %

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) beslutade den 16 mars 2020 att tillfälligt sänka gränsvärdet för rapportering av korta nettopositioner från 0,2 procent till 0,1 procent. ESMA fattade den 10 juni 2020 beslut om att förlänga beslutet om att sänka rapporteringsgränsen fr.o.m. den 17 juni 2020 med tre månader. Beslutet har ingen inverkan på gränsvärdet för publicering av korta nettopositioner (0,5 %).

Enligt Esmas beslut ska en fysisk eller juridisk person som har en kort nettoposition i anslutning till en aktie som upptagits till handel på en reglerad marknad anmäla detaljerade uppgifter om positionen till den behöriga myndigheten, om positionen uppnår, överstiger eller sjunker under 0,1 procent av det emitterade aktiekapitalet.

Närmare upplysningar