Webbnyheter 19.12.2019 – 11/2019

Utredning om iakttagande av livförsäkringsbolagens skälighetsprincip 2018: kontinuitetsprincipen i anslutning till skälighetsprincipen uppfylldes generellt och bolagen följde sina principer om utdelning av tilläggsförmåner

Enligt den utredning om skälighetsprincipen som Finansinspektionen publicerat finns det några stora skillnader i principerna för utdelning av tilläggsförmåner mellan bolagen. Kundåterbäringarna som bolagen beviljar för sina spar- och pensionsförsäkringar har under de senaste nio åren gradvis sjunkit. Försäkringarnas totalintäkter har emellertid i genomsnitt överstigit både konsumentprisförändringen och ränteavkastningen på marknaden. 

I utredningen gjordes följande iakttagelser

  • Kontinuitetsprincipen i samband med skälighetsprincipen iakttogs på det stora hela och bolagen följde de principer för fördelning av tilläggsförmåner som de själva fastställt.
  • Bolagen hade beaktat skäligheten mellan kundernas olika försäkringar i enlighet med skälighetsprincipen.
  • Kvaliteten på bolagens information om skälighetsprincipen och iakttagandet av principen varierade men var emellertid på godtagbar nivå för alla bolag.
  • Det har emellertid inte lämnats tillräckligt med information om hur överskottet fördelats mellan försäkringstagarna och ägarna.

Flera bolag har betalat betydliga utdelningar till sina ägare under de senaste åren. Med beaktande av räntenedgången efter 2018 och av att räntan blivit negativ, samt hur detta inverkat på bolagens solvens, har förutsättningarna för vinstutdelning allmänt taget försvagats. Bolagen bör beakta detta i sin bokslutsplanering för 2019, vilket Finansinspektionen också fäste bolagens uppmärksamhet på i sitt tillsynsmeddelande 10.12.2019 – 66/2019. Om det visar sig att vinstutdelningarna under tidigare år varit överstora, ska bolagens ägare även bereda sig för att kapitalisera bolaget för att trygga kontinuitetsprincipen som avser tilläggsförmåner.

Med skälighetsprincipen avses det sätt på vilket ett bolag fördelar överskottet å ena sidan mellan kunderna och å andra sidan mellan kunderna och bolagets ägare. Skälighetsprincipen förutsätter även att kontinuitetsprincipen uppfylls, dvs. bolaget ska sträva efter att trygga kontinuiteten i nivån på kundernas tilläggsförmåner. Målen för skälighetsprincipen fastställs med utgångspunkt i bestämmelserna i försäkringsbolagslagen.

Finansinspektionen samlar årligen in försäkringsstatistik från livförsäkringsbolagen. Statistiken används i utredningen om hur skälighetsprincipen uppfylls. I utredningen jämförs de mål för utdelning av tilläggsförmåner som bolagen publicerar på sina webbplatser och utredningarna om uppfyllelsen av dessa mål. 

Ett sammandrag på svenska ingår.

Närmare upplysningar lämnas av

Jari Niittuinperä, ledande matematiker, telefon 09 183 5517 eller jari.niittuinpera(at)fiva.fi

Bilagor (på finska)