Tillsynsmeddelande 10.12.2019 – 66/2019

Finansinspektionens iakttagelser vid tillsynen över skade- och livförsäkringsbolag 2019

Finansinspektionen vill göra bolagen uppmärksamma på vissa iakttagel­ser som kommit fram vid tillsynen 2019 och samtidigt föra fram tillsyns-myndighetens förväntningar vad gäller dem för 2020.

Allmänt taget är de finländska försäkringsbolagen välstyrda och solven­sen är på en god nivå. Den ökade osäkerheten förutsätter emellertid att bolagen bättre bereder sig för riskerna genom att utveckla riskhante­ringen och genom att hålla solvensen på en god nivå.

Finansinspektionen gör bolagen uppmärksamma på bl.a. risk- och solvensbedömningen, styrelsens roll i beredningen av den och de stress­test som används i bedömningen. Även om det år 2020 inte genomförs stresstest på europeisk nivå, kommer Finansinspektionen att be bolagen om vissa beräkningar om effekterna av den låga räntenivån.

Bolagen bör i tillräcklig grad bereda sig för osäkerheten förknippad med framtiden och säkerställa ett tillräckligt kapital även ur ett längre pers­pektiv och för mer osannolika omständigheter. Enligt Finansinspektionen kräver detta att försäkringsbolagen har en återhållsam vinstutdelning.

Förändringarna i omvärlden inverkar i betydande grad både på skade- och livförsäkringsbolagens verksamhet. Finansinspektionen förväntar sig att bolagen kritiskt bedömer de beräkningsantaganden som är känsliga för förändringar och vid behov ändrar dem även snabbt då det sker förändringar i omvärlden och bl.a. kundbeteendet.

Dessutom gör Finansinspektionen bolagen uppmärksamma på hante­ringen av intressekonflikter särskilt i bolag som hör till en grupp.

Närmare upplysningar lämnas av

Teija Korpiaho, byråchef, tfn 046 87 69 600 eller teija.korpiaho(at)fiva.fi

Bilaga

Finansinspektionens brev 10.12.2019 till försäkringsbolagen