Verkkouutinen 19.12.2019 – 11/2019

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuonna 2018: kohtuusperiaatteeseen liittyvä jatkuvuusperiaate yleisesti toteutui ja yhtiöt noudattivat vahvistamiaan lisäetujen jakoperiaatteita

Finanssivalvonnan julkaiseman kohtuusperiaateselvityksen mukaan yhtiöiden lisäetujen jakopolitiikat vaihtelevat paljonkin. Yhtiöiden säästö- ja eläkevakuutuksilleen myöntämät asiakashyvitykset ovat kuluneiden yhdeksän vuoden aikana laskeneet vähitellen. Kuitenkin vakuutusten kokonaistuotot ovat keskimäärin ylittäneet sekä kuluttajahintojen muutoksen että markkinoilta saatavan korkotuoton.

Selvityksessä tehtiin seuraavat havainnot

  • Kohtuusperiaatteeseen liittyvä jatkuvuusperiaate yleisesti toteutui ja yhtiöt noudattivat vahvistamiaan lisäetujen jakoperiaatteita.
  • Yhtiöt olivat ottaneet huomioon kohtuusperiaatteen mukaisesti kohtuullisuuden asiakkaidensa erilaisten vakuutusten kesken.
  • Yhtiöiden kohtuusperiaatteesta ja sen toteutumisesta antaman informaation laatu vaihteli mutta oli kaikkien yhtiöiden osalta kuitenkin hyväksyttävällä tasolla.
  • Informaatiota ylijäämän jakautumisesta vakuutuksenottajien ja omistajien kesken ei kuitenkaan ole annettu riittävästi. 

Useat yhtiöt ovat jakaneet viime vuosina huomattavan suuria osinkoja omistajilleen. Ottaen huomioon vuoden 2018 jälkeen tapahtuneen korkojen laskun ja muutoksen negatiivisiksi, sekä sen vaikutukset yhtiöiden vakavaraisuuteen, voitonjaon edellytykset ovat yleisesti ottaen heikentyneet.  Yhtiöiden tulisi ottaa tämä huomioon vuoden 2019 tilinpäätössuunnittelussaan, mihin Finanssivalvonta kiinnitti huomiotaan myös valvottavatiedotteessaan 10.12.2019 – 66/2019. Jos aikaisempien vuosien voitonjaot osoittautuvat ylisuuriksi, yhtiöiden omistajien tulee varautua myös pääomittamaan yhtiötä lisäetujen jatkuvuusperiaatteen turvaamiseksi.

Kohtuusperiaatteella tarkoitetaan sitä, miten yhtiö jakaa ylijäämän yhtäältä asiakkaiden ja toisaalta asiakkaiden ja yhtiön omistajien kesken. Kohtuusperiaate edellyttää myös jatkuvuusperiaatteen toteutumista, eli yhtiön tulee pyrkiä turvaamaan asiakkailleen lisäetujen tason jatkuvuus. Kohtuusperiaatetavoitteiden määrittely pohjautuu vakuutusyhtiölain säännöksiin.

Finanssivalvonta kerää henkivakuutusyhtiöiltä vuosittain vakuutuksia koskevaa tilastoaineistoa, jota käytetään selvityksessä kohtuusperiaatteen toteutumisesta. Selvityksessä vertaillaan yhtiöiden verkkosivuillaan julkaisemia lisäetujen jakamista koskevia tavoitteita sekä selvityksiä näiden tavoitteiden toteutumisesta.

Selvityksessä on ruotsinkielinen yhteenveto.

Lisätietoja antaa

Jari Niittuinperä, johtava matemaatikko, puhelin 09 831 5517

Liitteet