Webbnyheter 29.10.2019 – 7/2019

En lagmotion för kompletterande av kompetenskraven för arbetspensionsförsäkringsbolagens styrelseledamöter och ledning

Då det gäller arbetspensionsbolagen är regleringen av styrelseledamöternas och ledningens yrkeskompetens och erfarenhet delvis bristfällig och oproportionerlig i förhållande till vikten av bolagens verksamhet jämfört med bestämmelserna som gäller andra försäkringsbolag, pensionsstiftelser och -kassor.

Lagstiftningen innehåller kompetenskrav för arbetspensionsförsäkringsbolagets styrelseledamöter och verkställande direktör, men inte för den verkställande ledningen, vilken i praktiken ansvarar för det beredningsarbete som syftar till att biträda bolagets ledning och som används som underlag för ett sakkunnigt och ansvarsfullt beslutsfattande.

I sin lagmotion till social- och hälsovårdsministeriet föreslår Finansinspektionen att kraven på yrkeskompetens och erfarenhet som gäller arbetspensionsförsäkringsbolagen ändras så att de bättre motsvarar de gällande kompetenskraven för liv- och skadeförsäkringsbolag och för de flesta tilläggspensionsanstalterna.

Samtidigt föreslår Finansinspektionen att den beviljas behörighet att meddela föreskrifter om innehållet och uppfyllandet av ovan nämnda krav på yrkeskompetens och erfarenhet.

Närmare upplysningar lämnas av

Kaisa Forsström, avdelningschef, försäkringstillsyn. Begäran om intervju koordineras av Kommunikationens mediajour, telefon 09 183 5030, kl. 9–16.

Se också

Lagmotionen (på finska)