Verkkouutinen 29.10.2019 – 7/2019

Lakialoite työeläkeyhtiöiden hallitusten jäsenten ja johdon pätevyysvaatimusten lisäämiseksi

Työeläkevakuutusyhtiöiden hallituksen ja johdon ammatillista pätevyyttä ja kokemusta koskeva sääntely on yhtiöiden toiminnan merkitys huomioon ottaen osittain puutteellista ja epäsuhtaista muiden vakuutusyhtiöiden sekä eläkesäätiöiden ja -kassojen säännöksiin verrattuna.

Työeläkevakuutusyhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle on säädetty pätevyysvaatimuksia, mutta ei toimivalle johdolle, joka käytännössä vastaa yhtiössä tapahtuvasta valmistelutyöstä yhtiön johdon tueksi sekä asiantuntevan ja vastuullisen päätöksenteon pohjaksi.

Finanssivalvonta esittää sosiaali- ja terveysministeriölle tehtävässä lakialoitteessa, että työeläkevakuutusyhtiöitä koskevia ammatillisia pätevyys- ja kokemusvaatimuksia muutettaisiin paremmin vastaamaan henki- ja vahinkovakuutusyhtiöillä sekä useilla lisäeläkelaitoksilla voimassa olevia pätevyysvaatimuksia.

Finanssivalvonnalle tulisi samassa yhteydessä antaa määräyksenantovaltuus edellä mainittujen pätevyys- ja kokemusvaatimusten sisällöstä ja täyttämisestä.

Lisätietoja antaa

Kaisa Forsström, osastopäällikkö, vakuutusvalvonta. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, klo 9–16.

Katso myös

Lakialoite