Webbnyheter 20.1.2017 – 1/2017

Undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring 2006–2015: Försäkringsrörelsens resultat och lönsamhet fortsatte att försvagas

Försäkringsrörelsens resultat som räknats ur prissättningssynvinkel år 2015 försvagades jämfört med året innan. Det försvagade resultatet berodde på den exceptionellt låga nivån på den riskfria avkastningen som hänför sig till nettoansvarskulden, vilken i sin tur berodde på den låga räntenivån. Resultatet i förhållande till premieinkomsten var 4,3 procent, vilket var lägre än genomsnittet på 13,1 procent under hela översiktsperioden 2006–2015. Resultatet har varit positivt under hela översiktsperioden och premienivån kan betraktas som betryggande.

Med tanke på lönsamheten var år 2015 svagare än de tre föregående åren inom lagstadgad olycksfallsförsäkring. Ändringarna i beräkningsgrunderna år 2015 var den största orsaken till det försvagade resultatet. Försäkringsrörelsens resultat i förhållande till försäkringspremierna var -8,3 procent, då motsvarande genomsnitt under tio år var 10,8 procent.

Enligt beräkningarna uppvisade avkastningen på sysselsatt kapital bundet i den lagstadgade olycksfallsförsäkringsverksamheten år 2015 en förlust på 5,2 procent. Den genomsnittliga avkastningen under hela översiktsperioden 2006–2015 var 13,7 procent.

År 2015 bedrevs lagstadgad olycksfallsförsäkring i elva finländska försäkringsbolag. De fyra största försäkringsbolagen innehade en marknadsandel på 89 procent.

Den årliga undersökningen innehåller utöver statistik om försäkringsgrenen även bolagsvisa analyser

Finansinspektionen publicerar årligen en undersökning av lönsamheten inom lagstadgad olycksfallsförsäkring. I undersökningen rapporteras inte bara statistik över försäkringsgrenen som helhet utan också bolagsvisa analyser. Undersökningen innehåller information om utvecklingen av försäkringspremierna, marknadsandelarna och resultatet inom den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Dessutom beskrivs utvecklingen av totalkostnadsprocenten.

Det ingår ett svenskspråkigt sammandrag i den finska analysdelen på sidorna 2–3.

Närmare upplysningar lämnas av

  • ledande matematiker Pirkko Welin-Siikaluoma, telefon 010 831 5533

Bilagor