Webbnyheter 26.1.2016 – 2/2016

Finansinspektionen undersökte 117 fall som gällde handeln och informationsskyldigheten på värdepappersmarknaden 2015

Finansinspektionen slutförde undersökningen av 117 tillsynsfall som gällde handeln och informationsskyldigheten på värdepappersmarknaden under 2015 (2014:83).  Av fallen gällde 47 (36) möjligt missbruk av insiderinformation, 40 (23) marknadsmanipulation, 24 (18) informationsskyldigheten enligt värdepappersmarknadslagen och 6 (6) övriga fall.

De undersökta fallen bygger både på Finansinspektionens egna observationer och rutinundersökningar i samband med tillsynen av handeln och på mottagna anmälningar. När ett noterat bolag ger ut ett viktigt pressmeddelande om till exempel ett företagsförvärv, genomför Finansinspektionen en rutinundersökning av handeln utan att det föreligger någon egentlig misstanke om missbruk av insiderinformation. Finansinspektionen följer noterade bolags informationsgivning och regelbundna rapportering och övriga informationsskyldighet och undersöker med ledning av sina tillsynsobservationer att informationsgivningen uppfyller kraven. Finansinspektionen får också tips och anmälningar från börsen, tillhandahållare av investeringstjänster, massmedierna, privata investerare och utländska tillsynsmyndigheter.

Finländska tillhandahållare av investeringstjänster och finländska filialer till utländska tillhandahållare av investeringstjänster är skyldiga att utan dröjsmål meddela Finansinspektionen om de har skäl att misstänka att en affärstransaktion kan vara förenad med utnyttjande av insiderinformation eller marknadsmanipulation. Finansinspektionen fick sammanlagt 58 anmälningar om misstänkta värdepapperstransaktioner eller andra misstänkta transaktioner från inhemska och utländska tillhandahållare av investeringstjänster (2014: 64). Från börsen mottogs 30 anmälningar (2014:27).  En anmälan betyder inte att det är fråga om missbruk. Det handlar om att en anmälningsskyldig upptäckt avvikande transaktioner eller handel som det kan finnas anledning att misstänka är förenad med olagligt utnyttjande av insiderinformation eller marknadsmanipulation och som Finansinspektionen måste underrättas om. Anmälan kan gälla till exempel en handelsdeltagares stora affärer före resultatutgivning eller affärer som påverkar slutkursen.

Antalet fall av marknadsmanipulation ökade från 2014. Ökningen förklaras huvudsakligen av utslag från förmedlarnas automatiserade kontrollsystem. I tabellen omfattar siffrorna för informationsskyldigheten utredningar som gäller noterade bolags löpande och regelbundna informationsskyldighet, flaggningsskyldigheten och erbjudande av värdepapper. Under den senaste tiden har flaggningsskyldigheten legat i fokus för tillsynen, vilket också speglas i antalet tilldelade administrativa påföljder på grund av försummelse av flaggningsskyldigheten. Övriga fall i statistiken gäller bland annat blankning.

Tabellen innehåller samtliga fall som i 2015 lett till en begäran om polisutredning och alla administrativa påföljder. Finansinspektionen begärde polisutredning i fem fall, tilldelade två offentliga anmärkningar och påförde 19 ordningsavgifter.

Närmare upplysningar lämnas av

  • byråchef Sari Helminen, telefon 010 831 5264.

Se också