Webbnyheter 8.7.2015 – 9/2015

Finansinspektionen har undersökt 102 misstänkta fall av värdepappersmissbruk i början av år 2015

Finansinspektionen har i januari–juni 2015 undersökt 102 (86 under motsvarande period året innan) misstänkta fall av värdepappersmarknadsmissbruk. Av dessa misstänkta fall gällde 41 (26) missbruk av insiderinformation, 27 (18) marknadsmanipulation och 30 (34) missbruk av informationsskyldigheten enligt värdepappersmarknadslagen och 4 (8) övriga fall av missbruk.

Finansinspektionen undersöker misstänkta fall på eget initiativ, med den får även anmälningar och tips om misstänkta fall t.ex. från börsen, marknadsaktörerna, massmedierna, enskilda investerare och utländska tillsynsmyndigheter. Finansinspektionen fick sammanlagt 37 anmälningar om misstänkta värdepapperstransaktioner eller andra misstänkta transaktioner från inhemska och utländska tillhandahållare av investeringstjänster (mot 30 den 30 juni 2014). Merparten av dem kom från inhemska tillhandahållare av investeringstjänster. Från börsen mottogs 15 anmälningar (mot 13 den 30 juni 2014).

Antalet anmälningar har ökat, vilket delvis kan förklaras med att tillhandahållarna effektiverat sina kontrollsystem och att tröskeln för att lämna en anmälan har blivit lägre. En anmälan om marknadsmissbruk är till sin karaktär inte en begäran om utredning, utan det handlar om att den anmälningsskyldige har upptäckt en avvikande affärstransaktion eller annars har skäl att misstänka att en affärsaffärstransaktion kan vara förenad med olagligt utnyttjande av insiderinformation eller marknadsmanipulation. Misstanke kan uppstå, om affärstransaktionen enligt allmän erfarenhet på något sätt är avvikande. Lagen förutsätter inte att den anmälningsskyldige särskilt ska undersöka transaktioner eller deras bakgrund.

Siffrorna som gäller informationsskyldigheten inkluderar undersökningar relaterade till börsbolagens löpande och regelbundna informationsskyldighet, flaggningsskyldighet och erbjudande av värdepapper.

Tabellen innehåller alla begäran om utredning och administrativa påföljder som Finansinspektionen har gjort detta år fram till den 30 juni. Finansinspektionen har lämnat en begäran om polisutredning, tilldelat två offentliga anmärkningar och ålagt nio ordningsavgifter. Se .

Närmare upplysningar lämnas av

  • avdelningschef Jarmo Parkkonen, telefon 010 831 5255
  • marknadsövervakare Laila Hietalahti, telefon 010 831 5244

Bilaga